Get Ride na Facebooku

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość:

+48 501 527 526
booking@getride.pl

Szybki kontakt z Get Ride

Regulamin i polityka prywatności Get Ride
przyjęty w dniu 25.05.2018 r.

 1. Zasady ogólne.

  Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez Get Ride Spółkę cywilną z siedzibą w Szczecinie przy ul.Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, posiadającą numer NIP 851-317-18-86, której wspólnikami są Wojciech Pelczyk, posiadający numer NIP 852-229-15-03 i Kamil Martyniuk, posiadający numer NIP 537-230-32-48 (zwaną w dalszej części Get Ride) usługi transportowej na rzecz Użytkownika, czyli osoby fizycznej, osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonującej Zamówienia na swoją rzecz lub na rzecz swoją i Pasażerów, zwanej dalej Usługą.

  1. Get Ride i Użytkownik mogą być związana Umową Współpracy Klienta Indywidualnego, Klienta Firmowego bądź Klienta VIP. W takim wypadku postanowienia Regulaminu stosuje się tylko w kwestiach nieuregulowanych w odpowiedniej Umowie Współpracy.
  2. Usługa oferowana jest w trzech klasach (kategoriach cenowych):
   1. Get Ride - More than Taxi zwaną dalej MTT
   2. Get Ride – VAN zwana dalej VGR
   3. Get Ride – Business zwaną dalej BGR
  3. Usługa jest świadczona w następujących wariantach:
   1. Przewozu transferowego polegającego na transporcie Użytkownika za pomocą samochodu Get Ride wraz z kierowcą z określonego przez Użytkownika miejsca odbioru do określonego miejsca docelowego, dalej zwanego dalej Transferem;
   2. Wynajmu pojazdu wraz z kierowcą na określony czas (dalej Rezerwacja czasowa);
   3. Zlecenia indywidualnego, ustalanego indywidualnie przez Użytkownika z Get Ride.
 2. Procedura zawarcia Umowy.
  1. Umowa między Get Ride, a użytkownikiem generowana jest w dwóch wariantach:
   1. „Umowa - Zlecenie” w przypadku odroczonej płatności.
   2. „Umowa - potwierdzenie rezerwacji” po autoryzacji płatności przez Get Ride, którą Użytkownik ma obowiązek podpisać przed wykonaniem Usługi.
  2. Zamówienie Usługi przez Użytkownika odbywa się za pomocą:
   1. Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.getride.pl;
   2. Infolinii pod numerem telefonu: +48 501 527 526;
   3. Email: booking@getride.pl
   4. W celu Zamówienia Usługi przez serwis internetowy należy wejść na stronę internetową www.getride.pl i wypełnić formularz rezerwacji.
   5. W formularzu Zamówienia Użytkownik jest obowiązany podać następujące dane:
    • ● Miejsce wyjazdu
    • ● Miejsce dojazdu
    • ● Datę i czas wyjazdu
    • ● Wybór pojazdu z opcją cenową
    • ● Określenie czy przejazd w dwie strony
    • ● Imię i nazwisko rezerwującego
    • ● Ulica i numer lokalu wyjazdu
    • ● Kod pocztowy miejsca wyjazdu
    • ● Miasto wyjazdu
    • ● Data i czas powrotu
    • ● Adres email
    • ● Telefon kontaktowy
    • ● Dodatkowe uwagi
    • ● Dodatkowe dane do faktury (opcjonalne):
    • » Nazwa firmy
    • » Ulica numer lokalu
    • » Kod pocztowy i Miasto
    • » NIP

     Użytkownik obowiązany jest podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane w serwisie internetowym komunikaty oraz informacje. Następnie, jeśli odpowiednia Umowa Współpracy nie stanowi inaczej, Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w formularzu Umowę będącą jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji oraz fakturę VAT za zamówione usługi.

   6. W celu zamówienia Usługi za pomocą infolinii należy zadzwonić pod numer +48 501 527 526, po połączeniu się z pracownikiem infolinii dokonać wyboru odpowiedniej Usługi, a następnie podać pracownikowi infolinii dane wskazane w ust. poprzedzającym. Po podaniu wszystkich danych Użytkownik, otrzyma na swój adres e-mail link do płatności wraz z Umową Zleceniem.
   7. Zamówienie Usługi w ramach Umowy współpracy odbywa się na zasadach opisanych w odpowiedniej Umowie współpracy: Klienta Indywidualnego, Klienta Firmowego, Klienta VIP.
   8. Do zawarcia umowy pomiędzy Get Ride i Użytkownikiem dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika Umowy będącej jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.
   9. Umowa będąca jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji zawiera następujące dane:
    • ● Miejsce wyjazdu
    • ● Miejsce dojazdu
    • ● Datę i czas wyjazdu
    • ● Wybór pojazdu z opcją cenową
    • ● Określenie czy przejazd w dwie strony
    • ● Imię i nazwisko rezerwującego
    • ● Ulica i numer lokalu wyjazdu
    • ● Kod pocztowy miejsca wyjazdu
    • ● Miasto wyjazdu
    • ● Data i czas powrotu
    • ● Adres email
    • ● Telefon kontaktowy
    • ● Dodatkowe uwagi
    • ● Dodatkowe dane do faktury (opcjonalne):
    • » Nazwa firmy
    • » Ulica numer lokalu
    • » Kod pocztowy i Miasto
    • » NIP
   10. Warunkiem możliwości złożenia zamówienia przez Użytkownika w serwisie Get Ride jest podanie przez siebie, bądź osobę uprawnioną do działania w jego imieniu prawidłowych i pełnych danych dotyczących Użytkownika. Zamówienia za pomocą metod zautomatyzowanych są zabronione.
   11. Każdorazowe skorzystanie przez Użytkownika z Zamówienia Usługi za pomocą serwisu internetowego www.getride.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
   12. Zamówienia na Zlecenia indywidualne mogą być składane jedynie za pośrednictwem infolinii lub email: booking@getride.pl. Po podaniu wszystkich danych Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail link do płatności, o ile odpowiednia Umowa Współpracy nie stanowi inaczej. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na adres e-mail Umowę będącą jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji.Faktura Vat wystawiana jest po zrealizowanym zleceniu i wysyłana jest drogę elektroniczną na adres email podany w Umowie rezerwacji.
 3. Cena za Usługę i metody płatności.
  1. Ostateczna cena za Usługę podawana jest w Umowie potwierdzającej przyjęcie rezerwacji lub Umowie - Zleceniu.
  2. Cena za Usługę w Get Ride zawiera zarówno opłatę za usługę przewozu, wynagrodzenie dla kierowcy oraz wszystkie należne podatki.
  3. Cena zależy od: wybranej klasy pojazdu, trasy przejazdu, terminu rezerwacji, miejsca odbioru oraz opcji dodatkowych określonych w cenniku usług dodatkowych w Rozdziale 21 Regulaminu.
  4. W przypadku Transferu obowiązuje Cena za Usługę ustalona na podstawie Zamówienia. Za każdy postój może zostać naliczona Opłata dodatkowa, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 4 Regulaminu. Za wszelkie zmiany warunków zawartych w Zamówieniu, dotyczących konkretnego przewozu mogą zostać naliczane Opłaty dodatkowe.
  5. Get Ride zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przewozu po zawarciu umowy. W przypadku zdarzeń opisanych w Rozdziale 12.
  6. W przypadku Rezerwacji czasowej cena wyliczana jest na podstawie zadeklarowanego przez Użytkownika czasu trwania Usługi z uwzględnieniem ustalonego limitu kilometrów.
  7. W przypadku Zlecenia indywidualnego Cena jest ustalana na mocy indywidualnego porozumienia pomiędzy Użytkownikiem i Get Ride.
  8. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
   1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e – przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
   2. Przelewem bankowym na numer konta wskazany w Umowie - potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji lub Umowie – Zleceniu.
  9. Użytkownik ma obowiązek dokonania płatności za zamówione usługi maksymalnie 72 godz. przed godziną określoną w Umowie – Zleceniu jako data i czas przejazdu.
 4. Opłaty dodatkowe.
  1. Opłaty dodatkowej przy Transferach nie nalicza się za oczekiwanie w punktach masowej obsługi podróżnych, takich jak: lotniska, dworce kolejowe, dworce autobusowe, terminale promowe i tym podobne:
   1. Maksymalnie do 90 minut po czasie umówionego odbioru, w przypadku gdy doszło do opóźnienia w przybyciu środka transportu takiego jak samolot, pociąg, autobus, prom i tym podobne, co w konsekwencji prowadziło do przesunięcia pierwotnie ustalonego czasu odbioru.
   2. Maksymalnie do 45 minut – w każdej innej sytuacji.
  2. W przypadku miejsc nie określonych w pkt. 4.1. maksymalny czas oczekiwania wynosi 15 minut, każda kolejna minuta oczekiwania podlega naliczeniu Opłaty dodatkowej odpowiedniej do Ceny za Usługę dla danej klasy pojazdu, zgodnie z Cennikiem.
  3. Za przekroczenie limitu kilometrów przy Rezerwacji czasowej należna jest Opłata dodatkowa zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
  4. Dodatkowe życzenia Użytkownika, takie jak kierowca ze znajomością kilku języków obcych, indywidualne oznakowanie pojazdu, miejsca postoju, foteliki do przewozu dzieci mogą spowodować naliczenie Opłat dodatkowych.
  5. Get Ride może pobrać Opłatę dodatkową za przewóz zwierząt.
  6. W przypadku zapłaty Ceny za pomocą karty kredytowej opłaty manipulacyjne należne operatorowi karty pokrywa Get Ride.
  7. Ewentualne opłaty związane z realizacją przelewu (np. w przypadku płatności w obcej walucie) pokrywa Użytkownik.
  8. Get Ride nalicza opłatę za wystawianie wezwania do zapłaty. W przypadku realizacji płatności za rezerwację kartą kredytową bez pokrycia, Get Ride nalicza Użytkownikowi powstałe koszty i wydatki wobec innych instytucji (banku, instytucji kredytowej, aktualnego operatora systemu płatności) i zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń naliczając każdorazowo opłaty manipulacyjne.
 5. Klasy i modele samochodów.
  1. Podczas dokonywania Zamówienia, Użytkownik może dokonywać wyboru samochodu spośród następujących klas pojazdów: MTT, VGR i BGR.
   1. W ramach MTT Usługa jest świadczona za pomocą następujących pojazdów: w szczególności Passat CC, BMW serii 5 lub samochód tej samej klasy.
   2. W ramach VGR Usługa jest świadczona za pomocą następujących pojazdów: Mercedes Viano lub samochód tej samej klasy.
   3. W ramach BGR Usługa jest świadczona za pomocą następujących pojazdów: w szczególności BMW serii 7 lub samochód tej samej klasy.
  2. Get Ride zastrzega, iż fotografie pojazdów samochodowych prezentowane w serwisie internetowym www.getride.pl mają charakter przykładowy i nie mogą być podstawą dla zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.
  3. W zależności od dostępności klasy pojazdu,  Użytkownik ma możliwość zmiany z klasy MTT na klasę VGR lub BGR co będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnej z cennikiem.
  4. Dla konkretnego pojazdu zakładana maksymalna liczba pasażerów i ilości bagażu jest wartością szacunkową, zależną od czynników takich jak: wielkość i waga pasażerów oraz bagażu. Dane te nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Get Ride.
 6. Warunki świadczenia Usługi.
  1. W przypadku zamiaru przewozu zwierząt Użytkownik obowiązany jest podać tą informację podczas procesu opisanego Rozdziale 2 Regulaminu.
  2. Get Ride może odmówić zabrania dodatkowych sztuk bagażu bądź zwierzęcia w sytuacji niepodania przez Użytkownika tych informacji podczas procesu rezerwacji. Odmowa może dotyczyć również sytuacji, gdy zwierzęta nie są umieszczone w zamkniętych i przystosowanych do ich transportu klatkach / pojemnikach. W takiej sytuacji Get Ride zachowuje prawo do naliczenia pełnej Ceny za Usługę.
  3. Get Ride ma prawo odmówić przewozu osób bądź rzeczy, w przypadku gdy w jego ocenie warunki bezpieczeństwa/wielkość przestrzeni pojazdu na to nie pozwalają.
 7. Przewóz dzieci.
  1. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić podczas procesu rezerwacji ilość przewożonych dzieci w celu zainstalowania przez Get Ride odpowiedniego rodzaju wyposażenia pojazdu.
  2. W przypadku braku podania przez Użytkownika informacji na temat przewozu dzieci, bądź podania błędnej informacji Get Ride zastrzega sobie prawo do niewykonania Usługi z zachowaniem prawa do otrzymania Ceny za Usługę.
 8. Siła wyższa.
  1. W przypadku zaistnienia siły wyższej jak w szczególności strajk kontrolerów ruchu lotniczego, ekstremalnie złe warunki pogodowe, możliwa jest odstąpienia od naliczenia Opłat dodatkowych za czas oczekiwania, o którym mowa w Rozdziale 4 Regulaminu bądź bezpłatne anulowanie Zamówienia.
 9. Anulowanie Zamówienia.
  1. Transfer: anulowanie Zamówienia odbywa się bezpłatnie, w przypadku gdy samochód nie znajduje się jeszcze w drodze do miejsca odbioru lub anulowanie następuje przynajmniej sześć godzin przed ustaloną godziną odbioru. W pozostałych przypadkach Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości. W przypadku anulowania Zamówienia na mniej niż 24 godziny przed uzgodnioną godziną odbioru, zgłoszenie możliwe jest wyłącznie telefonicznie.
  2. Rezerwacja czasowa: anulowanie Zamówienia odbywa się bezpłatnie, nie później niż 24 h przed planowaną godziną odbioru. Gdy anulowanie Zamówienia następuje później niż 24 h, jednak nie wcześniej niż 6h przed uzgodnioną godziną odbioru, należne wynagrodzenie Get Ride wynosi 50 % Ceny, o ile samochód jeszcze nie znajduje się w drodze do miejsca odbioru. W przypadku anulowania Zamówienia na krócej niż przed 1 h przed godziną odbioru lub gdy przewoźnik jest już w drodze do miejsca odbioru, wynagrodzenie Get Ride jest należne w pełnej wysokości. W przypadku anulowania Zamówienia na mniej niż 48 godziny przed uzgodnionym przewozem, zgłoszenie możliwe jest wyłącznie telefonicznie.
 10. Niepodjęcie przewozu przez Użytkownika.
  1. Transfer:
   1. Transfer uważa się za nie podjęty w sytuacji gdy Użytkownik nie anulował Zamówienia oraz nie pojawił się w umówionym miejscu odbioru w ciągu 30 minut po uzgodnionym czasie odbioru. Przewóz nie podjęty podlega pełnej Cenie, z wyłączeniem Opłaty dodatkowej za 30-minutowy czas oczekiwania z zastrzeżeniem punktów następujących:
    1. W przypadku odbiorów z punktów masowej obsługi podróżnych, takich jak: lotniska, dworce kolejowe, dworce autobusowe, terminale promowe i tym podobne, Transfer uważa się za nie podjęty, w sytuacji gdy Użytkownik nie anulował Zamówienia oraz nie pojawił się w umówionym miejscu odbioru w ciągu 60 minut, po uzgodnionym czasie odbioru, w przypadku gdy doszło do opóźnienia w przybyciu środka transportu takiego jak samolot, pociąg, autobus, prom i tym podobne , co w konsekwencji prowadzi do przesunięcia pierwotnie ustalonego czasu odbioru. Za Transfer nie podjęty należna jest pełna Cena, z wyłączeniem Opłaty  dodatkowej za 90-minutowy czas oczekiwania.
    2. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Użytkownik wraz z Get Ride porozumieją się telefonicznie i ustalą w porozumieniu późniejszy terminu odbioru. Ewentualne Opłaty dodatkowe dopłaty za czas oczekiwania zgodne są z postanowieniami opisanymi w Rozdziale 4 Regulaminu.
  2. Rezerwacja czasowa:
   1. Rezerwację czasową uważa się za nie podjętą w sytuacji gdy Użytkownik nie dokonał anulowania Zamówienia oraz nie pojawił się w umówionym miejscu odbioru w ciągu 30 minut po uzgodnionym czasie odbioru. Za Rezerwację czasową nie podjętą należna jest pełna Cena, z zastrzeżeniem punktów następujących:
    1. W przypadku odbiorów punktów masowej obsługi podróżnych, takich jak: lotniska, dworce kolejowe, dworce autobusowe, terminale promowe i tym podobne, Rezerwację czasową uważa się za nie podjętą, w sytuacji gdy Użytkownik nie dokonał anulowania Zamówienia oraz nie pojawił się w umówionym miejscu odbioru w godzinie odbioru w ciągu 90 minut w przypadku gdy doszło do opóźnienia w przybyciu środka transportu takiego jak samolot, pociąg, autobus, prom i tym podobne, co w konsekwencji prowadziło do przesunięcia pierwotnie ustalonego czasu odbioru. Przewóz nie podjęty podlega pełnej Cenie.
    2. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Użytkownik wraz z Get Ride porozumieją się telefonicznie i ustalą w porozumieniu późniejszy terminu odbioru. W takim wypadku Klientowi zostanie dostarczone zaktualizowane Potwierdzenie rezerwacji. Czas Usługi zostaje wówczas ustalony zgodnie z ostatnim przesłanym Potwierdzeniem rezerwacji. Ewentualne przedłużenia czasu rezerwacji objęte są Opłatą dodatkową na zasadach określonych w Rozdziale 4 Regulaminu.
 11. Zachowanie Użytkownika/Pasażera podczas Usługi.
  1. Podczas Transferu/Rezerwacji czasowej/Zlecenia indywidualnego wszystkich Użytkowników/Pasażerów obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności  obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa.
  2. Sumę mandatów związanych z nie zapięciem pasów bezpieczeństwa przez pasażera pokrywa pasażer.
  3. Wymagane jest przestrzeganie poleceń osób działających w imieniu Get Ride.
  4. Zakazuje się w szczególności: otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy, wyrzucania przedmiotów z pojazdu i/lub wystawiania części ciała z pojazdu oraz krzyczenia.
  5. Samodzielnie obsługiwanie dostępnych w pojeździe urządzeń przez Użytkownika/Pasażera jest dopuszczalne jedynie po wcześniejszym udzieleniu wskazówek przez osobę działającą w imieniu Get Ride.
  6. Palenie w pojeździe jest zabronione. W przypadku gdy Użytkownik/Pasażer dopuści się zignorowania zakazu palenia, poniesie on koszty czyszczenia pojazdu oraz koszty związane z czasowym wyłączeniem pojazdu z eksploatacji.
  7. Wnoszenie jedzenia do pojazdu nie jest mile widziane. Napoje alkoholowe mogą zostać wniesione i spożywane w pojeździe, po uprzednim uzgodnieniu z osobą działającą w imieniu Get Ride.
  8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika/Pasażera postanowień zawartych w niniejszym Rozdziale, Get Ride zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi z zachowaniem prawa do naliczenia pełnej Ceny i opłat dodatkowych związanych ze szkodami wyrządzonymi przez Użytkownika.
  9. W przypadku przewidzianym w ust. 11.8. Get Ride nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Użytkownika/Pasażera.
  10. Użytkownik/Pasażer jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie bądź osoby, za które ponosi odpowiedzialność, a także przez przewożone przez siebie, zwierzęta i bagaż wyrządzone Get Ride podczas świadczenia Usługi.
 12. Zmiana warunków Usługi.
  1. Wszystkie Zmiany Zamówienia, dokonywane po otrzymaniu Potwierdzenia Umowy – potwierdzenia rezerwacji mogą być zgłaszane drogą telefoniczną. Zasady postępowania  dotyczące anulowania pierwotnego Zamówienia regulują postanowienia Rozdziału 9.
  2. Użytkownik może po otrzymaniu Umowy potwierdzenia przyjęcia Rezerwacji, a nawet podczas realizacji Usługi – o ile osoba działająca w imieniu Get Ride to umożliwi – zmienić warunki Usługi.
  3. W przypadku Transferu, w razie spontanicznej zmiany i rozszerzenia warunków Usługi poprzez Użytkownika (trasa lub czas Usługi) po zakończeniu Usługi zostanie sporządzona nowa kalkulacja Ceny, zgodnie z Cennikiem, z tym zastrzeżeniem, że Cena będzie obliczana jak dla Rezerwacji czasowej od godziny rozpoczęcia Transferu.
  4. W przypadku Rezerwacji czasowych, w razie spontanicznej zmiany i rozszerzenia warunków Usługi przez Użytkownika, po zakończeniu Usługi zostanie sporządzona nowa kalkulacja Ceny, zgodnie z Cennikiem z tym, że rozliczenie następuje w taktach „półgodzinnych“, tzn. każda rozpoczęta minuta zaokrąglana jest do 0,5 h.
  5. W przypadku żądania Użytkownika  skrócenia trasy Transferu bądź skrócenia czasu Rezerwacji czasowej w stosunku do ustaleń zawartych w Potwierdzenia rezerwacji, uzgodniona wcześniej Cena nie podlega zmianie.
 13. Odpowiedzialność.
  1. Get Ride nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, kompletność i aktualność oferty udostępnionej w serwisie www.getride.pl, oraz za szkody ewentualnie z tego wynikające, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one objęte winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. Dotyczy to wszystkich rodzajów szkód, w szczególności szkód spowodowanych przez błędy, opóźnienia lub przerwy w transmisji, problemy związane  z wyposażeniem technicznym bądź niewłaściwą obsługą, utratą lub usunięciem danych, wirusami lub innego rodzaju niewłaściwym użytkowaniem serwisu. Ponadto Get Ride nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i efektywność oferowanych w serwisie www.getride.pl funkcji. Prawdziwe i kompletne informacje oraz treści zawarte są w Potwierdzeniu rezerwacji.
  2. Get Ride nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu, szczególnie w przypadku działania siły wyższej, zwłaszcza w przypadku awarii sieci komunikacyjnych lub na skutek zdarzeń, za które Get Ride nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Get Ride nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, łamiących zasady użytkowania serwisu internetowego www.getride.pl lub  postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Get Ride zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu funkcjonowania serwisu, celem wprowadzenia ulepszeń. Tym samym Get Ride ma możliwość czasowego wyłączenia serwisu, bez konieczności informowania Użytkownika o tym fakcie.
  5. Get Ride zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług, na rzecz osób, które naruszają postanowienia Regulaminu, Umów Współpracy czy w inny sposób działają na szkodę Get Ride.
 14. Prawa autorskie.
  1. Wszystkie treści prezentowane w ramach serwisu internetowego www.getride.pl podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także w innych aktach powszechnie obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego.
  2. Get Ride udostępnia Użytkownikowi możliwość korzystania z serwisu www.getride.pl w celu zgodnym z przeznaczeniem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Jakikolwiek używanie serwisu, łamiące podstawowe zasady Regulaminu (zmiany, kopiowanie, powielanie, transfery, rozpowszechnianie, prezentacje oraz inne niewłaściwe cele) są zabronione.
 15. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Get Ride Wojciech Pelczyk, Kamil Martyniuk s.c. w skrócie Get Ride s.c. z siedzibą w Szczecinie na ulicy Cyfrowej 6 (dalej „My”, „Administrator” albo „Firma”).

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz na adres email office@getride.pl albo pod adres siedziby firmy.

  Skąd mamy Twoje dane?

  Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na serwisie internetowym www.getride.pl. Rejestracja powiązana była z zamówieniem usługi transportu osobowego przez formularz rezerwacyjny ww. serwisu.

  Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Get Ride s.c.

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

  • - wysyłamy Ci bezpłatny newsletter z informacjami na temat specjalnych ofert, promocji, aktualności w naszej firmie
  • - potrzebujemy Twoich danych, aby realizowa zamawianą przez Ciebie usługę
  • - obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
  • - kontaktujemy się z Tobą, w tym, w celach związanych ze świadczeniem naszych usług.

   

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

  • - monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;
  • - dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
  • - prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;
  • - kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon;
  • - zapewnienie bezpieczeństwa;
  • - prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert;
  • - prowadzenie analiz statystycznych.


  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • - zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
  • - organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

  Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą:

  • - Imiona i nazwiska pasażerów
  • - Imię i nazwisko osoby zamawiającej
  • - Adres odbioru, adres docelowy
  • - Numer telefonu
  • - Adres email
  • - Nr lotu
  • - Nazwa firmy
  • - Dane do faktury (nazwa firmy, adres, NIP)
  • - Ilość osób
  • - Forma płatności

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować zamawianego przez Ciebie zlecenia.

  Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci potwierdzenie zlecenia oraz fakturę za wykonaną usługę.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  • - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

  • - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

  • - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • - Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


  Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Jeśli pod interesującym Cię materiałem, pozostawisz swoje dane, wyrażając tym samym chęć otrzymania informacji o ofercie – Twoje dane zostaną przekazane do Partnerów, którzy udzielą informacji o produkcie lub usłudze. O przekazaniu danych zostaniesz powiadomiony.

  Na mocy umów o powierzeniu danych – Twoje dane znajdują się w serwisach wspierających zarządzenie i komunikowanie, takich jak:

  • - Facebook
  • - Google
  • - Benhauer
  • - Smartsupp
  • - Smartlook

  Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody, a także po jej zakończeniu w celach:

  • - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • - statystycznych i archiwizacyjnych.

  Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

  *Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?*

  Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook, Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 16. Reklamacje.
  1. Skargi dotyczące świadczenia Usługi Użytkownik składa do Get Ride w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji lub od dnia uzyskania przez Użytkownika informacji o tym zdarzeniu. Skargi mogą być składane w formie pisemnej, telefonicznie lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.
  2. Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić jej przedmiotu, Get Ride zwraca się do Użytkownika o złożenie wyjaśnienia lub uzupełnienia z informacją, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.
  3. Skarga jest rozpatrywana w terminie 14 dni od daty jej wpływu.
  4. O sposobie rozpatrzenia skargi Get Ride informuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e- mail.
 17. Zastrzeżenie prawa do zmian.
  1. Get Ride zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu.
  2. Zmiany w Regulaminie zostaną podane do wiadomości Użytkownika w formie pisemnej w postaci informacji przekazanej Użytkownikowi związanemu z Get Ride Umową współpracy za pomocą poczty elektronicznej bądź przez udostępnienie aktualnej treści Regulaminu w serwisie internetowym www.getride.pl.
  3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika może on rozwiązać Umowę współpracy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zmianie. Jeżeli w ciągu 14 dni od udostępnienia informacji o zmianach w Regulaminie Użytkownik nie złoży wobec ich treści sprzeciwu, nowe postanowienia stają się wiążące.
  4. Użytkowanie serwisu internetowego Get Ride wymaga akceptacji regulaminu przez Użytkownika.
 18. Potrącenie, cesja.
  1. Użytkownik może dokonać potrącenia z Ceną należną Get Ride jedynie w przypadku gdy posiada stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu roszczenie wobec Get Ride. Powyższe dotyczy również postępowania reklamacyjnego.
  2. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia (cesji) praw i zobowiązań wynikających z Umowy współpracy bądź Zamówienia na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Get Ride.
 19. Cennik usług dodatkowych
  1. Cena za oczekiwanie na Użytkownika za wyłączeniem zapisów uwzględnionych w niniejszym Regulaminie.
   1. Klasa MTT – 2,63 zł/min.
   2. Klasa VGR – 3,52 zł/min
   3. Klasa BGR – 4,15 zł/min
  2. Limit kilometrów przy Rezerwacji czasowej to 20 km przypadających na 30 minutowy okres czasowy.
  3. Opłata za zmianę klasy samochodu:
   1. MTT na VGR: cena MTT*1,1
   2. MTT na BGR: cena MTT*1,2
   3. VGR na BGR: cena VGR*1,1
  4. Opcje dodatkowe wskazane w punkcie 4.4. niniejszego Regulaminu wyceniane są indywidualnie przez pracowników Get Ride pod numerem telefonu +48 501 527 526
  5. Wezwanie do zapłaty: 50 zł
 20. Program lojalnościowy - „Jeżdżę z Get Ride”
  1. Organizatorem programu lojalnościowego – „Jeżdżę z Get Ride” jest Get Ride. Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 01.09.2014 r. i funkcjonuje do odwołania. Celem programu jest nagradzanie Użytkowników po przez przyznawanie im punktów w zależności sumy cen za zamówione usługi w Get Ride. Korzystać z niego mogą użytkownicy zarejestrowani w serwisie www.getride.pl.
  2. Punkty przeliczane w następujący sposób: 10 zł = 1 pkt.
  3. Rabaty za zgromadzone punkty:
   1. Od 1 pkt. do 100 pkt. = rabat od ceny usługi w wysokości 2%.
   2. Od 101 pkt. do 200 pkt. = rabat od ceny usługi w wysokości 5%.
   3. Od 201 pkt. do 300 pkt. = rabat od ceny usługi w wysokości 8%.
  4. Użytkownik nie ma ograniczeń czasowych na wykorzystanie rabatów które mu przysługują.
  5. Użytkownik ma możliwość wykorzystania dowolnej liczby zgromadzonych na swoim koncie punktów i przeliczenia ich na rabaty.
  6. Program lojalnościowy „Jeżdżę z Get Ride” nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Get Ride.
 21. Postanowienia końcowe.
  1. Wszystkie kwestie prawne łączące Użytkownika i Get Ride oparte są na prawie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W przypadku wszelkich sporów, Sądem rozstrzygającym jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Get Ride.